Търговско и конкурентно право

Правни консултации:

  • Извършени нарушения на лоялните конкурентни практики при осъществяване на търговска дейност съгласно Закон за защита на конкуренцията;
  • Увреждащи действия и/или бездействия при осъществяване на стопанска дейност, които са в противоречие с добросъвестната търговска дейност;
  • Права върху търговски марки и използването им в търговска дейност;
  • Регистрация на фирми, извършване на промени, подлежащи на вписване в Търговския регистър – смяна на представляващи, прехвърляне на дялове;
  • Търговски сделки и изготвянето на договори със специфичен търговски характер;

Процесуално представителство пред компетентните органи – Комисия за защита на конкуренцията, Патентно ведомство, съд:

  • Спорове, свързани установяването извършване на нарушение на правилата на лоялната конкуренция;
  • Спорове относно регистрацията и ползването търговски марки;
  • Искове при извършени нарушения на правата върху търговска марка и претендирането на парични обезщетения;
  • Искове за претендиране на парични обезщетения при извършени нарушения на правилата за лоялна конкуренция;