ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Политика за сигурност и защита на личните данни третира въпросите, свързани с личните данни на физически лица, предоставени доброволно на адвокат Георги Тодоров Марков /наричан и само адвокатът/ – администратор на лични данни. При обработването на личните данни администраторът на лични данни спазва всички приложими съобразно дейността му нормативни актове като Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни.
Настоящата Политика има за цел да презентира кратка и съдържателна информация за физическите лица, които предоставят  свои лични данни или данни на трети лица. Всяко лице, което е предоставило или възнамерява по някакъв повод да предостави лични данни на адвоката има право  да се запознае с настоящата политика за сигурност и защита.
ДЕФИНИТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице
„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
„Администратор“ е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
„Субект на данните“ е всяко физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.
„Съгласие на субекта на данните“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
„Трета страна“– всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
КОИ ЛИЧНИ ДАННИ СА ОБЕКТ НА ОБРАБОТКА ОТ АДВОКАТА
При осъществяване на своята професионална дейност адвокатът сключва и изпълнява договори за правна защита и съдействие, процесуално  представителство, изготвя контракти, други книжа, преглежда документи и извършва други специфични дейности, при които, събира и обработва лични данни от асоциираните с конкретната дейност:

  • физически лица, адресирали към адвоката искания за правна консултация чрез обаждане по телефон и/или електронна поща,  съобщение в социалните мрежи или по друг начин;
  • физически лица, информация за които се съдържа в изготвени от адвоката документи - писмени искания, искови молби, други молби, инициативи, сигнали, тъжби, жалби или друга кореспонденция, отправена към трети  лица
  • физически лица, които са клиенти на адвоката и са страна по договор за правна защита и съдействие;

В зависимост от конкретното действие, адвокатът събира следните данни:
1. при сключване на договор за правна защита и съдействие и/или при упълномощаване, изготвяне на договори, искови молби, пълномощни:
три имена; ЕГН; постоянен/настоящ адрес; месторабота; електронен адрес; телефон за контакт;
В хода на изпълнение на своята работа адвокатът може да получи и събере и други лични данни, касаещи както Вас, така и трети лица, вкл. информация за доходи, банкови сметки, семеен статус, етническа принадлежност, изповядвана религия, политически убеждения, информация за здравословно състояние и др. информация, която би могла да се окачестви като лична и строго поверителна. Събирането на тази информация не е самоцелна, а само и единствено в контекста на защитата на правата и законните интереси на физическите и юридически лица, представлявани и доверили се на/от адвоката.
ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Адвокатът събира и обработва лични данни в изпълнение на своята дейност, като основанията и целите за обработка на лични данни могат да се систематизират в следните направления:
1/  Изпълнение на договорни задължения, когато адвокатът е сключил и/или изпълнява договор за правна защита и съдействие
2/   Спазване на определени задължения, произтичащи от императивни нормативни задължения на адвоката.
Лични данни може да се използват за други цели от адвоката само след изрично писмено съгласие на субекта на лични данни или ако има правно основание за това.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всички физически лица, чиито данни се събират или обработват от адвоката имат право на достъп до тях. При съхранението на данни, адвокатът прилага основополагащия принцип за съхранение на данни в обема, необходим за  извършване на конкретна дейност и за срок не по-дълъг от необходимото време за постигане на конкретните цели. След постигане им обработката на личните данни те се унищожават.
Данните, обработвани въз основа на съгласие, се съхраняват до неговото оттегляне. Ако съгласието се оттегли, личните данни се връщат на субекта или се изтриват незабавно, освен ако адвокатът няма друго правно основание за тяхната обработка.
Лични данни може да се използват за други цели САМО след изрично писмено съгласие на субекта на лични данни или ако има валидно правно основание за това.