Авторско право

Правни консултации:

  • Закриляните обекти на авторското право - литературни произведения, музикални произведения, филми и други аудио-визуални произведения, произведения на изобразителното и приложно изкуство, произведения на архитектурата, фотографски произведения, архитектурни и инвестиционни проекти, както и проекти, свързани с устройствено планиране и отнасящи се до архитектурата и/или териториалното устройство;
  • Периметър на действие на авторскоправните режими на закрила на произведенията;
  • Съдържание на имуществените и неимуществени авторски и сродни права;
  • Правомощия на носителите на авторски и сродни права;
  • Изготвяне на всякакви договори за отстъпване и използване на произведения, обекти на авторското право, лицензионни договори и споразумения;

Процесуално представителство пред компетентния съд при:

  • Съдебни искове за установяване извършването на нарушения на авторскоправните режими на закрила и претендирането на парични обезщетения за неправомерно ползване на авторски произведения