Семейно право

  • Съдебни производства по брачни дела – развод по взаимно съгласие и по исков ред;
  • Други съдебни искове по Семейния кодекс, свързани с интересите на непълнолетните деца – местоживеене, промяна на издръжка, пътуване в чужбина;