Вещно право

Правни консултации:

  • съдействие при придобиване право на собственост и други вещни права - сделки с недвижими имоти/делба, покупко-продажби, договор за издръжка и гледане/, придобиване право на строеж/надстрояване/пристрояване/;
  • проучване и изследване на правото на собственост;
  • изготвяне на проекти на нотариални актове, съдействие при нотариалното изповядване на сделки пред компетентен нотариус и при набавянето на необходимите документи от съответни администрации – скици, схеми, удостоверения;
  • изготвяне на договори/споразумения във връзка с ползването на недвижими имоти или при прехвърлянето на вещни, ограничени или други права – предварителен договор за прехвърляне на права, споразумения за реално ползване;
  • съдействие за придобиването на право на собственост и други вещни права по давност;

Процесуално представителство пред компетентния съд:

  • съдебна защита на пълни и ограничени вещни права – право собственост, право на строеж/надстрояване/пристрояване, право на ползване, съдебна делба; обявяването на предварителен договор за окончателен;
  • спорове, свързани с етажна собственост