Облигационно право

Правни консултации:

 • недействителност на правни сделки;
 • последици от неизпълнение на договорни задължения;
 • непозволено увреждане на имуществени и неимуществени интереси – чл. 45 от ЗЗД;
 • вреди причинени от държавата и общините от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност;
 • вреди, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.
 • водене на чужда работа без пълномощие;
 • неоснователно обогатяване;

Съдействие:

 • изготвяне на договори от всякакъв характер – за покупко-продажба на вещи, за дарение; за издръжка и гледане, за изработка/строителство, за изпълнение на услуги с временен или постоянен характер;ст

Процесуално представителство пред компетентния съд:

 • иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителен договор за окончателен;
 • искове за лихви, неустойка и обезщетение при договорно неизпълнение;
 • искове по чл. 134 и 135 от ЗЗД;
 • искове за непозволено увреждане;
 • искове при водене на чужда работа без пълномощния;
 • искове при неоснователно обогатяване;
 • Искове по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди при нарушаване правото на ЕС;